top of page

Den snabba förändringstakt vi nu ser på energimarknaderna ställer höga krav på att utveckla nya strategier och affärsmodeller som drar nytta av möjligheterna att möta framtidens utmaningar. Med hjälp av en kombination av kvantitativ och kvalitativ analys kan vi rådge, genomföra analyser och ta fram beslutsunderlag som stödjer affärsutveckling, underlättar investeringsbeslut, förbättrar riskhantering och maximerar intäkter.  

Vi har ett brett nätverk inom energisektorn och samarbetar gärna med branschkollegor, såväl andra energimarknadskonsulter, teknikkonsulter, energiekonomer som jurister.

Våra tjänster

ELHANDEL

Med ett energisystem i snabb förändring och ett ständigt flöde av ny policy och reglering ändras också förutsättningarna inom elhandel snabbt. Vi erbjuder en strategisk rådgivning baserad på både kunnande om dagens marknader och en god förståelse av den förändring som nu sker. Våra tjänster innefattar bland annat rådgivning vid tecknande av PPA och analys av PPA-marknaden, stöd vid upphandling av ett nytt avtal med en elhandlare eller omförhandling av befintligt avtal, löpande omvärldsbevakning och stöd i elhandelsfrågor. Vi har även omfattande erfarenhet av att agera sakkunniga i rättsprocesser. 

STÖDTJÄNSTER & EFTERFRÅGEFLEX

En förutsättning för ett effektivt framtida elsystem är tillgång till nya flexibla resurser, när det traditionella elsystem som vi känner till ska omstöpas. Utöver de systemtekniska förändringarna, så sker betydande utveckling genom det legala ramverket. Det skapas stora möjligheter för de aktörer som agerar rätt och tillhandahåller resurser till rätt användningsområde som en följd av de stora förändringarna av balanseringsmodellen som pågår i Norden.  Området står inför dramatiska förändringar de kommande åren, vilket kan vara såväl en möjlighet som en utmaning för en aktör. Vi erbjuder rådgivning och investeringsanalyser gentemot systemoperatörer, tillsynsmyndigheter, producenter och investerare.  

PRISSÄTTNING INOM ELNÄT & FJÄRRVÄRME

Rådgivningen kring tariffer och prissättning riktar sig mot såväl elnäts- och fjärrvärmeföretag som fjärrvärme- och elnätskunder. Vi tar ett holistiskt perspektiv utifrån reglering, praxis, ekonomisk teori samt mätdata för att skapa ett robust beslutsunderlag vid en revidering av prismodell och kostnadsnivåer. Utöver att pricka rätt ekonomiskt och regleringsmässigt, kan vi även stödja i processen kopplat till kommunikation och utrullningsplan.  

INVESTERINGS-RÅDGIVNING

Energisektorn står inför omfattande investeringsbehov. Vi erbjuder rådgivning för att hjälpa våra kunder att hitta rätt möjligheter och hantera marknadens risker. Vi kan genomföra kommersiell och regulatorisk due diligence för såväl kraft- som värmeproduktion, göra bedömningar av framtida intäktspotential och ta fram kassaflödesanalyser utifrån detta. Vi kan PPA väl och kan genomföra marknadsanalyser av PPA-marknaden, rådge vid val av produktionsslag och projekt, samt typ av PPA utifrån elanvändarens/investerarens krav och önskemål. Vi kan också stödja advokatbyråer vid framtagning och utformning av PPA:s. 

MARKNADSDESIGN

Den pågående omställningen av energisystemet kommer att ställa höga krav på en välutformad marknadsdesign, som ger incitament att på ett kostnadseffektivt sätt möjliggöra nya investeringar och samtidigt ge utrymme för viktiga befintliga resurser att vidmakthållas och utvecklas. Vi kan erbjuda rådgivning kring utvärdering och utveckling av marknadsdesign, rådge åt olika marknadsaktörer kring analyser av hur förändringar i marknadsdesignen kan komma att påverka, underlag för opinionsbildning samt hur de lämpligen bör agerara baserat på marknadsdesignen.  

REGLERING & POLICY

Vi bevakar energimarknaderna kontinuerligt, vilket givetvis innefattar ändringsförslag i regleringar liksom policy-processer. Vi vet att reglering och policy, tillsammans med andra faktorer i omvärlden, kan ändras i snabbt takt. Detta ställer höga krav på aktörer att följa och förstå såväl drivkrafterna bakom som konsekvenserna av de förslagna och genomförda ändringarna. Vi kan utreda frågeställningar relaterade till marknadsfunktion och styrmedel, vilken påverkan dessa förändringar innebär på marknaderna liksom påverkan på enskilda aktörers verksamhet. Utöver denna direkta rådgivning så kan vi stödja intresseorganisationer och enskilda aktörers arbete kopplat till remissvar och konsultationer.   

bottom of page